IntoxicationDirect, idiosyncratic, paracetamol, ecstasy, amanita, phenprocoumon, tetracycline, halothane, isoniazid, anabolic drugsViral hepatitisHBV, HAV, HEV, HBV+HDV,…